Person, Clothing, Shoe, Female, People, Dress, Woman, Jeans, Sleeve, Long Sleeve

Datacentre Manager

 

Datacentre Manager

 • JR-121877
 • Stockholm
 • Operations
 • Full time
Datacentre Manager

Are you an experienced leader who has experience in developing operations teams and providing solutions to complex problems?

Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 200+ data centres across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need one place to simplify and bring together fragmented, complex infrastructure that spans private and public cloud environments. Our global platform allows customers to place infrastructure wherever they need it and connect it to everything they need to succeed.

We are a fast-growing global company with 70+ consecutive quarters of growth. Through our innovative portfolio of high-performance products and services, we have created the largest, most active global ecosystem of nearly 10,000 companies, including 1,800+ networks and 2,900+ cloud and IT service providers in over 26 countries spanning five continents.

We embrace diversity in thought and contribution and are committed to providing an equitable work environment that is foundational to our core values as a company and is vital to our success.

Job Summary:

The Datacentre Manager will have the position of running Stockholms flagship IBX (SK2) in Sköndal and lead the Operations team which consists of Datacentre Technician, Warehouse Specialists and support roles. The Datacentre leader is involved in the recruitment and development of the team, acts as an SME in installations and troubleshooting and manages the relationships with various customer and vendors. This is a key role in our Operations team in Stockholm, and we are looking for someone who has the capacity to lead and develop a diverse team, has good knowledge of datacentre operations or equaling business and can provide solutions to complex problems.

Responsibilities:

Team Management

 • Recruits, retains, develops, coaches and leads staff responsible for the stability and efficiency of the data center.
 • Responsible for the 24x7 operational oversite and direction to both Technical teams
 • Accountable for successful implementation of customer projects lead by the project manager, teams and/or local datacentre teams.
 • Solving problems and fault resolution of reported/detected faults by investigating the issue, identifying the cause and implementing the required fix
 • Leads datacenter technical staff responsible for building customer cages, suites, installing and maintaining cross connects structured cabling, customer hardware, and shipping and receiving.
 • Summarizes the findings during the troubleshooting and produces incident reports for the customer
 • Understands customer cabling requirements, performs site surveys, provides cost estimates to Sales and installation of new cables
 • Performs testing of cables before handing to customer
 • Manages, briefs, and instructs vendors for installation, testing, and labeling
 • Performs preventive maintenance to IBX equipment to prevent faults from occurring
 • Handles multiple projects and assists in designating work to team

Experience and skills

 • Extensive experience with infrastructure facilities in the datacentre industry or a industrie that can be compared with datacenter.
 • Knowledge in network and equipment platforms, systems, and circuits.
 • Understands how to assess customer needs through direct communication, meeting quality standards for services, and evaluation of customer satisfaction.
 • Knowledge of relevant equipment, policies, procedures, and strategies to promote effective datacentre operations for the protection of people, data, property, and sites.
 • Skilled leader with established track record of hiring, cultivating/mentoring operational teams.
 • Fosters an environment of cross collaboration with an openness to growth and frequent changes.
 • Understanding of project management principles.
 • Demonstrates flexibility with the ability to escalate and shift targets to meet targeted dates

Equinix is an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, religion, colour, national origin, sex, sexual orientation, gender identity, age, status as a protected veteran, or status as a qualified individual with disability.

We will ensure that individuals with disabilities are provided reasonable accommodation to participate in the job application or interview process, to perform essential job functions, and to receive other benefits and privileges of employment. Please contact us to request accommodation.

Datacenterchef

Är du en erfaren ledare som har erfarenhet av att utveckla verksamheter och team samt ge lösningar på komplexa problem?

Equinix är världens digitala infrastrukturföretag som driver 200+ datacenter över hela världen och tillhandahåller sammankopplingar till alla viktiga moln och nätverk. Företag behöver en plats för att förenkla och sammanföra fragmenterad, komplex infrastruktur som spänner över privata och offentliga molnmiljöer. Vår globala plattform tillåter kunder att placera infrastruktur var de än behöver den och koppla den till allt de behöver för att lyckas.

Vi är ett snabbt växande globalt företag med 70+ kvartals tillväxt i följd. Genom vår innovativa portfölj av högpresterande produkter och tjänster har vi skapat det största, mest aktiva globala ekosystemet med nästan 10 000 företag, inklusive 1 800+ nätverk och 2 900+ moln- och IT-tjänsteleverantörer i över 26 länder som spänner över fem kontinenter.

Vi omfamnar mångfald i tankar och bidrag och är engagerade i att tillhandahålla en rättvis arbetsmiljö som är grundläggande för våra kärnvärden som företag och är avgörande för vår framgång.

Arbetssammanfattning: Datacenterchefen kommer att driva Stockholms flaggskepp IBX (SK2) i Sköndal och leda driftteamet som består av Datacentertekniker, Lagerspecialister och supportroller. Datacenterledaren är involverad i rekryteringen och utvecklingen av teamet, agerar kunnigt i installationer och felsökning samt sköter relationerna med olika kunder och leverantörer. Detta är en nyckelroll i vårt Operations team i Stockholm och vi söker dig som har kapacitet att leda och utveckla ett mångsidigt team, har goda kunskaper om datacenterdrift eller motsvarande verksamhet och kan ge lösningar på komplexa problem.

Ansvar

Personal ledning

• Rekryterar, behåller, utvecklar, coachar och leder personal med ansvar för datacentrets stabilitet och effektivitet.

• Ansvarig för den 24x7 operativa översikten och vägledning till båda tekniska teamen.

• Ansvarig för framgångsrik implementering av kundprojekt som leds av projektledaren, teamen och/eller lokala datacenterteam.

• Lösa problem och rapportera/upptäckta fel genom att undersöka problemet, identifiera orsaken och implementera den nödvändiga åtgärden

• Leda teknisk personal inom datacentret vilka ansvarar för att bygga kundburar, -sviter, installera och underhålla strukturerade kablar, kundhårdvara samt frakt och mottagning.

• Sammanfattar fynden under felsökningen och tar fram incidentrapporter till kunden

• Förstå kundernas krav på kabeldragning, utföra platsundersökningar, ge kostnadsuppskattningar, installation av nya kablar

• Utföra provning av kablar innan överlämnande till kund

• Hantera, informerar och instruerar leverantörer före installation, testning och märkning

• Utför förebyggande underhåll av IBX-utrustning för att förhindra att fel uppstår

• Hanterar flera projekt och hjälpa till att utse medlemmar till team

Erfarenhet och färdigheter

• Lång erfarenhet av infrastrukturanläggningar inom datacenterbranschen eller en bransch som kan jämföras med datacenter.

• Kunskaper om nätverks- och utrustningsplattformar, system och kretsar.

• Förstår hur man bedömer kundernas behov genom direkt kommunikation, uppfylla kvalitetsstandarder för tjänster och utvärdering av kundnöjdhet.

• Kunskap om relevant utrustning, policyer, procedurer och strategier för att främja effektiv datacenterdrift för skydd av människor, data, egendom och webbplatser.

• Skicklig ledare med etablerad meritlista av att anställa, förvalta/leda operativa team.

• Främjar en miljö av samarbete med en öppenhet för tillväxt och frekventa förändringar.

• Förståelse för projektledningsprinciper.

• Demonstrerar flexibilitet med förmågan att eskalera och flytta mål för att uppfylla måldatum

Equinix är en arbetsgivare för lika möjligheter. Alla kvalificerade sökande kommer att få övervägande för anställning utan hänsyn till ras, religion, hudfärg, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, status som skyddad veteran eller status som kvalificerad individ med funktionsnedsättning.

Vi kommer att se till att personer med funktionsnedsättning tillhandahålls rimligt boende för att delta i ansöknings- eller intervjuprocessen, för att utföra viktiga jobbfunktioner och för att få andra förmåner och privilegier med anställning. Kontakta oss för att begära boende.

Apply Now

Sign in with LinkedIn
Autofill my information with LinkedIn
Alert me about jobs like this

Not You?

You're now being redirected to the application website

Know someone who would be great for this job? Let them know here!

Fill in your details 

Not You?

Thank you

People Also Viewed

Senior Full-Stack Engineer

Regular JR-124650 Bangalore India Bangalore Enterprise Software Architecture and Engineering Information Technology T3
Senior Full-Stack Engineer Software Engineer Who are we?  Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 210 data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need one pla...

Senior Software Engineer

Regular JR-124649 Bangalore India Bangalore Enterprise Software Architecture and Engineering Information Technology T4
Senior Software Engineer Senior Software Engineer Who are we?  Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 210 data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need on...

Full-Stack Engineer

Regular JR-124639 Bangalore India Bangalore Enterprise Software Architecture and Engineering Information Technology T2
Full-Stack Engineer Who are we? Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 210 data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need one place to simplify and bring ...

Full-Stack Engineer

Regular JR-124638 Bangalore India Bangalore Enterprise Software Architecture and Engineering Information Technology T3
Full-Stack Engineer Software Engineer, Full-Stack Who are we? Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 210 data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need on...

Senior Staff Engineer

Regular JR-124637 Bangalore India Bangalore Enterprise Software Architecture and Engineering Information Technology T4
Senior Staff Engineer Software Engineer, Full-Stack Who are we? Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 210 data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need ...

Supervisor, IBX Critical Facilities

Regular JR-126493 Ashburn Virginia United States Ashburn IBX Critical Facilities Operations M1
Supervisor, IBX Critical Facilities Equinix is the world’s digital infrastructure company, operating 200+ data centers across the globe and providing interconnections to all the key clouds and networks. Businesses need one place to simplify and br...

Apply Now

Sign in with LinkedIn
Autofill my information with LinkedIn
Alert me about jobs like this

Not You?

You're now being redirected to the application website

Equal Employment Opportunity: 
Equinix is an Equal Employment Opportunity and Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, religion, color, national origin, sex, sexual orientation, gender identity, age, status as a protected veteran, or status as a qualified individual with disability.

(US Applicants)

Please click here to see the “EEO is the Law” poster and supplement.

Please click here to see our EEO Policy Statement.

Please click here to see our Pay Transparency Policy Statement.